About us

sk SK jazyk:

O nás.

Portál klud.net je internetový projekt so zameraním k vytvoreniu pohody v našej spoločnosti a môžete ho používať úplne zadarmo. Je určený tým z Vás ktorý chcete zadarmo sledovať tie najlepšie videá zo sveta, ktoré propagujeme a 1 krát za mesiac vyhodnotíme v súťaži o najlepšie video mesiaca.

Vlastník tejto stránky chce uviesť nasledovné: na serveroch klud.net nie je uložený žiadny obsah chránený autorskými právami. Všetky ponúkané súbory sú uložené na externých hostiteľoch súborov, ktoré nie sú v žiadnom prípade spojené s klud.net. Ak ste držiteľom práv k súboru tu uvedenému, kontaktujte nás, ale poskytovateľov, na ktorých serveroch je uložený materiál chránený autorskými právami. Klud.net ponúka, funguje ako vyhľadávač, len odkazy na súbory a nie súbory samotné, to je dôvod, prečo vlastníci týchto webových stránok nie sú zodpovední a podľa zákona o Teleservices tiež nemôže niesť zodpovednosť.

Od obsahu sa dištancujeme a nemáme naň vplyv. Klud.net je len sprostredkovateľom externého obsahu, za právne chránený obsah sú zodpovední poskytovatelia, ktorí hosťujú tento obsah (filehosters). Ak chcete odstrániť obsah chránený autorskými právami a vynútiť si autorské práva, obráťte sa priamo na spoločnosti ukladajúce tieto súbory na svojich serveroch. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky nemajú vedomosti o porušení autorských práv spôsobených odkazmi uverejnenými tretími stranami.


en EN language: 

 About us

The klud.net portal is an internet project aimed at creating well-being in our company and you can use it for free. It is designed by a team of you who want to watch the best videos from the world for free and we promote them once a month in the best video of the month.

The owner of this site wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of klud.net. All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with klud.net. If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored.  Klud.net offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themself, this is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable.

We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. Klud.net is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties.

%d bloggers like this: